×

Over ons

KU Leuven, UCLL, imec, stad Leuven en Leuven 2030 slaan de handen in elkaar om in Leuven de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement te benutten om stedelijke duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan.

Op het startevent op 23 maart 2022 hielden KU Leuven, hogeschool UCLL en imec samen met stad Leuven en Leuven 2030 vzw in OPEK het Leuven 2030 Urban Lab boven de doopvont. Meer dan honderd experten uit verschillende domeinen waren er de eerste keer bij.

Schrijf in op onze nieuwsbrief.  En blijf als eerste op de hoogte van onze volgende netwerkbijeenkomst.

Missie Leuven 2030 Urban Lab

Leuven 2030 Urban Lab wil Leuven en bij uitbreiding de regio gebruiken als levend laboratorium waar de synergie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement wordt benut om stedelijke duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan in het licht van een versnelde en systemische klimaattransitie (een scope 1 & 2 emissiereductie van 80% tegen 2030). Het Leuven 2030 Urban Lab fungeert daarbij als forum voor kennisopbouw, – uitwisseling en -deling tussen stad Leuven, Leuven 2030, KU Leuven, imec en UCLL in functie van een versnelde realisatie van de duurzaamheidsdoelen van Leuven. Het Leuven 2030 Urban Lab staat vanzelfsprekend open voor samenwerking met andere partners.

Doelstellingen

1. Detecteren van lokale noden en behoeften en het inbrengen ervan in de onderzoeks- en onderwijsagenda van KU Leuven, imec en UCLL 

2. Ontmoetingsplek opzetten rond wetenschappelijke kennis over stedelijke duurzaamheid 

3. Collectief leerplatform en kennisdeling organiseren, en ruimte bieden voor experimenten 

4. Concrete oplossingen uitwerken voor een klimaatneutrale stad en actief ideeën voor projecten ontwikkelen en op zoek gaan naar mogelijke financieringskanalen voor deze projecten

5. ‘Opportunity watch’: het Leuven 2030 Urban Lab wil proactief inspelen op calls voor onderzoeksprojecten en mede door het werven van externe middelen via subsidies onderzoek verder uitbouwen.

Activiteiten

1. Valoriseren van bestaande samenwerkingen 

2. Opzetten van Leuven 2030 Urban Lab trajecten met onderzoekers en studenten, maar ook met andere actoren uit stad en samenleving 

3. Inzetten op (inter)nationale onderzoeks- en onderwijsprojecten 

4. Lezingen en workshops voor burgers en professionals organiseren 

5. Binnenbrengen van duurzaamheidsuitdagingen in het onderwijsaanbod van de onderwijsinstellingen van verschillende niveaus in de Leuvense regio

Partners

Stad Leuven

Stad Leuven koestert een ambitieus klimaatbeleid dat ze beschrijft in o.a. een klimaatactieplan en een Sustainable Energy and Climate Action Plan, of kort SECAP. Hierbij legt ze de nadruk op geïntegreerd stedelijk beleid en samenwerken als bestuursmodel. Bij het beantwoorden van klimaatuitdagingen speelt ze een sleutelrol op vlak van o.a. ruimte, natuur, mobiliteit, openbaar domein en burgerparticipatie. Stad Leuven heeft nood aan inhoudelijke, juridische, technische, financiële en administratieve expertise (bij applicatie, uitvoering en nazorg), waarbij de stad via dit samenwerkingsverband wil inzetten op kennisverwerving over actuele vraagstukken via stages, studies, onderzoeksprojecten, eindwerken enz.

David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid en voorzitter van Leuven 2030 Urban Lab

“De Europese Commissie selecteerde Leuven in 2022 als pioniersstad voor klimaat. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee. De samenwerking binnen het Leuven 2030 Urban Lab moet ervoor zorgen dat de stad kan ingezet worden als een laboratorium waar deze duurzaamheidsuitdagingen worden aangepakt en waar gezocht kan worden naar duurzame oplossingen die de klimaattransitie versnellen.

KU Leuven

KU Leuven vervult als kennisinstelling naast onderwijs en onderzoek ook een belangrijke maatschappelijke opdracht. KU Leuven wil daarbij bijdragen tot een duurzame samenleving , en ziet dit als een essentieel element van haar opdracht. Met haar deelname aan het Leuven 2030 Urban Lab wil de KU Leuven interacties rond wetenschap en kennis in het kader van de lokale duurzaamheidsuitdagingen in het Leuvense stroomlijnen. Dit past ook in het kader van het toenemende belang van samenwerking met lokale overheden in internationale onderzoeksprojecten. Verder biedt een dergelijke samenwerking KU Leuven eveneens een uniek platform voor outreach & valorisatie.

Professor Karel Van Acker, voorzitter Duurzaamheidsraad KU Leuven

“Als universiteit brengen we verschillende perspectieven samen om maatschappelijke uitdagingen te doorgronden en duurzame oplossingen te zoeken. Die unieke rol willen we concreet maken in het Leuven 2030 Urban Lab, voor en samen met de stad, de partners van Leuven 2030 en met imec en UCLL. Steden zijn voortrekkers in de transitie naar een duurzamere samenleving, en met dit initiatief zetten we samen een belangrijke stap in de goede richting.”

UCLL

Hogeschool UCLL motiveert haar hele community om zich als wereldburgers te engageren. Ze beschikt over een hogeschoolbreed kader voor duurzaamheid vertrekkend vanuit de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG’s). Ze streeft naar het ontwikkelen van sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkeling om studenten op te leiden tot sustainability changemakers. UCCL zet in op multi-, inter- en transdisciplinair onderwijs, en beschikt over praktijkgericht onderzoek en dienstverlening van 8 expertisecellen gericht op valorisatie in onderwijs en samenleving. UCLL kan aan reële vraagstukken op maat van de regio en studenten een antwoord bieden en zo bijdragen tot een duurzamer stedelijk beleid.

Pieter Willems, directeur Research & Expertise UCLL

 “Via deze structurele samenwerking versterkt onze hogeschool haar ambitie om met haar expertisecentra en opleidingen mee het verschil te maken in de Leuvense regio. Vandaag is het versnellen van de klimaattransitie urgent en een thema waar we allemaal samen onze schouders onder willen zetten: jongeren, professionals, onderzoekers… De transitievraagstukken bieden onze studenten en onderzoekers bovendien de mogelijkheid om in samenwerking innovatieve oplossingen uit te werken die tot effectieve impact leiden. Dit verhoogt het leerplezier en leervermogen en maakt op termijn van al onze studenten echte ‘sustainability changemakers’. Dit is een win-win op alle vlakken.”

Imec is een wereldvermaard onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie. Vanuit een focus op technologie wenst imec de digitale transformatie in Leuven en de bredere Vlaamse regio te versnellen. Een duurzame toekomst zal imec mee helpen realiseren binnen het Leuven 2030 Urban Lab door o.a. zijn kennis op vlak van slimme steden, slimme mobiliteit en logistiek, citizen science, data spaces en besluitvormingsondersteuningsmiddelen te delen. Daarnaast zal imec ook op zoek gaan naar mogelijkheden om rond de geïdentificeerde uitdagingen van vandaag en morgen tot experimentatie over te gaan om zo de doeltreffendheid van incrementele en systemische aanpakken te onderzoeken.

Luc Van den hove, CEO imec

“Geen enkele universiteit, onderzoekscentrum of stad kan de complexe problematiek van de klimaattransitie in zijn eentje benaderen. Om onze ambities en daadkracht op het vlak van duurzaamheid te versterken, slaan we de handen in elkaar. Door onze technologische kennis te delen en door samen repliceerbare initiatieven op te zetten, wil imec de klimaattransitie in Leuven en in de bredere Vlaamse regio helpen versnellen. Zo kunnen we samen met onze partners in Leuven 2030 Urban Lab een duurzame toekomst garanderen.”

Leuven 2030

Leuven 2030 is een stadsbrede netwerkorganisatie met als doel de transitie van Leuven naar een klimaatneutrale stad te faciliteren, te voeden en te versnellen. Via gedistribueerd leiderschap wil ze stakeholders en bij uitbreiding de ganse Leuvense samenleving versterken, activeren en engageren waarbij de Leuven 2030 Roadmap als basis wordt gebruikt. Leuven 2030 wil bijdragen aan kennisontwikkeling en -deling en wil innovatieve praktijken verspreiden. Leuven 2030 wil samenwerken rond grote subsidiedossiers, waarbij ze nood heeft aan inhoudelijke, juridische, technische, financiële en administratieve expertise (bij applicatie, uitvoering en nazorg). Op die manier wil ze – met haar partners – werk maken van een versnelde transitie en de noodzakelijke systemische veranderingen.

Katrien Rycken, directeur Leuven 2030

“De Leuvense klimaattransitie vertrekt van meet af aan vanuit een uniek samenwerkingsmodel waarin alle hoekstenen van de samenleving de handen in elkaar slaan voor een gedeelde toekomst, een aanpak waarmee Leuven tot ver buiten de eigen landsgrenzen inspireert. De handen structureel in elkaar slaan staat ook in het unieke samenwerkingsverband van Leuven 2030 Urban Lab centraal”.