×

Sociaal rechtvaardige stad

Contactgegevens

Themaverantwoordelijke

Themaverantwoordelijke Leuven 2030

Naam: Erik Béatse

Email: erik(at)playces.be

Themaverantwoordelijke kennisinstellingen

Naam: Saskia De Bruyn

Email: saskia.debruyn(at)ucll.be

Kerngroep

Stad Leuven: Geert Vanhorebeek, …

Leuven 2030: Dirk Masquiller, Karin Nelissen, Ewoud Monbaliu, Nick Meynen, Leo D’Haese

KU Leuven: Adeline Otto (o.v.)

UCLL: Ine Geerts, Saskia De Bruyn

Uitdagingen

De transitie naar een klimaatneutrale stad moet ook een transitie naar een sociaal rechtvaardige stad zijn. We willen iedereen mee in de transitie én we willen dat de transitie zelf actief bijdraagt tot herverdeling, het versterken van grondrechten én een hogere levenskwaliteit voor elke burger.
Wie over minder financiële middelen beschikt, een kleiner netwerk heeft of minder vertrouwd is met onze instellingen is maatschappelijk kwetsbaarder. 15% van de Leuvense bevolking leeft bovendien onder de armoedegrens. Deze groepen hebben het kleinste aandeel in de uitstoot van broeikasgassen en hebben tegelijk het moeilijkst toegang tot de incentives en tools die we. Willen we dat ook deze groepen baat hebben bij het Leuvense klimaatbeleid, moeten we de diversiteit in de samenleving erkennen, via onze strategieën herverdeling mogelijk maken in projecten en deze groepen structureel een stem geven in de werking van probleemformulering tot oplossing.

Leuvens Klimaatcontract

Sociale rechtvaardigheid daagt de klimaattransitie dus grondig uit. In het klimaatcontract worden daarom zowel generieke hefbomen (bv. ontwikkelen van inclusieve taal, de keuze om 15% van de impact op deze doelgroepen te richten) als specifieke hefbomen (bv. gebouwgebonden financiering van renovaties, financiering gericht op bestrijden vervoersarmoede) naar voor geschoven om het thema sociale rechtvaardigheid structureel te integreren. Deze complexe vraagstukken hebben nood aan een goed samenspel tussen experiment, onderzoek op zowel strategisch als praktijkniveau en het monitoren van de impact.

Onderzoeks- en onderwijsprojecten

Momenteel werkt Urban Lab aan 0 projecten rondom dit thema :

afgerond: 0

in opstart: 0

in uitvoering: 0

on hold: 0

Bekijk hier uitgebreid onze projecten!

Nieuwsitems gerelateerd aan dit thema

‘kaders

beschrijving