×

Klimaatadaptieve stad

Contactgegevens

Themaverantwoordelijke

Themaverantwoordelijke Stad Leuven

Naam: Geert Vanhorebeek

Email: geert.vanhorebeek(at)leuven.be

Themaverantwoordelijke KU Leuven

Naam: Filip Volckaert

Email: filip.volkaert@kuleuven.be

Kernteam

KU Leuven: Ben Somers, Filip Volckaert

UCLL: Ilse Van den Berckt, Evelien Bossuyt

imec: Maxim Chantillon

Stad Leuven: Geert Vanhorebeek, An Devroey, Joris Jonné

Leuven 2030: Nick Meynen, Luca Lia

Uitdagingen

In een klimaatneutrale stad is niet alleen het terugdringen van broeikasgassen belangrijk. Gevolgen van klimaatverandering zoals overstromingen, droogte of hittegolven zijn nu al zichtbaar aanwezig en moeten aangepakt worden om de stad leefbaar te houden. Hiervoor zijn tal van acties mogelijk en gelukkig reikt de natuur ons veel oplossingen aan.
Veel van die ‘nature-based solutions’ die we uitrollen om de stad klimaatbestendig te maken zorgen ook nog eens voor een betere luchtkwaliteit, meer biodiversiteit, aangename plekken om je te ontspannen en andere troeven die het leven in en rond de stad aantrekkelijk maken.
Maar in een dichtbebouwde stad als Leuven is ruimte een schaars en is het dus zoeken om de verdichting die nodig is in de groeiende stad samen te laten gaan met extra ruimte voor groen en waterinfiltratie. Voor sommige oplossingen, bijvoorbeeld op het niveau van het watersysteem, is doorgedreven regionale samenwerking onontbeerlijk.
Ook financiering is vaak een uitdaging: maatregelen om de stad klimaatbestendig te maken vragen investeringen, maar de opbrengsten zijn moeilijk in geld uit te drukken of komen pas veel later. Toch overstijgen de maatschappelijke winsten ruimschoots de kosten. Daarom is er een andere benadering van kosten en baten nodig, die rekening houdt met de maatschappelijke meerwaarde.

Het Leuvense Klimaatcontract 

Het thema Groene infrastructuur en Natuurgebaseerde oplossingen neemt een belangrijke plaats in in het Leuvense Klimaatcontract, met een aantal erg belangrijke doorbraakprojecten.

  • Klimaatadaptatiestrategie wil een met data onderbouwde en gedetailleerde beleidsvisie geven die een meer efficiënt en doelmatig klimaatbeleid moet mogelijk maken. Dit project hangt samen met het project Digital Twin dat met innovatieve digitale toepassingen de strategie wil ondersteunen.
  • Met de Toolkit adaptatie wil de stad een samenhangend pakket uitwerken dat kan gebruikt worden in participatie en co-creatieprojecten.
  • De Taskforce klimaatadaptatie moet het uitvoeren van adaptatiemaatregelen door alle actoren faciliteren.
  • Het project Molenbeek wil een coördinerende rol opnemen voor alle initiatieven die in het oosten van de stad opgestart zijn en zoeken naar opschaling en synergiën.
  • Net zoals bij andere thema’s moet ook voor natuur en water over de stadsgrenzen gekeken worden en is een regionale aanpak nodig. Zo situeren de doorbraakprojecten Waterbatterij en Koolstofboeren zich bij uitstek ook in de omliggende landbouwgebieden en komt ook bij de eerder aangehaalde doorbraakprojecten een ruimere regionale visie naar voor.

Onderzoeks- en onderwijsprojecten

Momenteel werkt Urban Lab aan 11 projecten rondom dit thema :

in uitvoering: 2

in opstart: 3

afgerond: 0

on hold: 0

Bekijk hier uitgebreid onze projecten!

Nieuwsitems gerelateerd aan dit thema

‘kaders

In het adaptatiebeleid is onderbouwing en een planmatige werking uiterst belangrijk. Daarom zijn er al een heel aantal studies en beleidsplannen gemaakt die de stad en actoren moeten helpen in het bepalen van prioriteiten en opstarten van projecten
• Het hemelwaterplan
• Het droogtestudie
• Groenplan (in opmaak)
• Klimaatadaptatiestrategie (actualisatie in opmaak)
• Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL)
• Klimaatactieplan 2020 – 2025
• Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP)
• Natuurbeheerplannen
• Erfgoedbeheerplannen
• Integrale visie publieke ruimte